Vår verksamhet

HVB Flickor

Vi tar emot flickor 14-21 år med psykosocial problematik och självskadebeteende som behöver struktur i sin vardag och/eller som inom psykiatrin genomgått/genomgår behandling mot ätstörning och/eller psykiatrisk diagnos och behöver fortsatt/utökat stöd för att vidmakthålla behandlingsresultaten.

HVB Flickor Lägenhet

IHF - Familjebehandling

Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en behandlingsmetod för familjer med barn 10-18 år. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet utförs av ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare.

HVB Pojkar

Målgruppen är pojkar i åldern 14-21 år med relationsproblem, beteendestörning, neuropsykiatrisk diagnos och psykiska funktionsnedsättningar. Det finns också möjlighet för personer över 21 år, tillhörande samma målgrupp, till boende i lägenheter utanför HVB-boendet.

HVB Ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk och som idag är drogfria men ändå är i behov av fortsatt personligt stöd.

Ungmo

Här tar vi emot unga kvinnor, från 16 år, som väntar på förlossning eller redan fått barn. Kvinnorna har bedömts vara i behov av stöd i sin föräldraroll och anknytningen till barnet.

Familjestöd 0-20

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Utslussboende

Active Utslussboende tar emot män och kvinnor i åldrarna 21 och uppåt, som kommer från någon form av behandling mot missbruk, t.ex. behandlingshem.