Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Active Utslussboende

  • Kategori: Utslussboende
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

UtslussboendeActive Utslussboende Qvinna/Man finns i Linköping. Man bor samlat i en trappuppgång, i lägenhet med eget hushåll. Huvudsyften, förutom fortsatt nykterhet, är att skapa möjligheter för en meningsfull vardag och eget boende. Den boende får stöd att vidmakthållade de alternativa strategier man skaffat sig på behandlingshem, t.ex. att hantera sug och använda färdigheter för att leva ett nyktert och välfungerande liv.

Missbruk och beroende har många orsaker. Olika faktorer, ibland i samverkan, har betydelse vid dess utveckling. På Active Utslussboende Qvinna/Man utgår man från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv utifrån egen förmåga. Insatserna präglas av accepterande av den enskildes unika bakgrund och förutsättningar, och främjande av individuella lösningar. Insatserna erbjuds flexibelt utifrån beställarens och den boendes önskemål.

Social (ADL, nätverkskarta), fysisk och psykisk (KASAM) funktionsbedömning erbjuds för att underlätta den gemensamma planeringen av insatser. Insatserna för och i samarbete med den boende utförs, revideras och följs upp enligt den genomförandeplan som den boende, den boendes kontaktperson och beställaren överenskommit.

Partnern och/eller anhöriga erbjuds partnersamtal eller nätverksarbete, om den boende så önskar. Tonvikt läggs på samtal kring nuläget och hur anhörig/nätverk kan vara behjälpliga i den boendes fortsatta nykterhet.

Insatserna revideras under boendetidens gång, för att främja allt större självständighet. Ett exempel är att den boende påbörjar praktik eller studier.

Nykterheten i boendet ses som mycket viktigt och vid återfall skrivs man omedelbart ut. Man blåser i alkometer morgon och kväll och ger kontinuerliga urinprover för drogkontroll.

Vid dagvård erbjuds samma innehåll men utan boende och endast dagtid.

Personalgruppen är förankrade i ett salutogent perspektiv och arbetar utifrån KBT-baserade program, MI och ADL.

På Active Utslussboende Qvinna/Man strävar man efter att vara uppdaterade i forskning som avser missbruk-/beroendeproblematik och behandlingsarbete och ser det som viktigt att använda teorier och metoder (t.ex. Återfalls-prevention och MI) som är vetenskapliga, evidensbaserade och uppvisar positiva behandlingsresultat.

Efter avslutad behandling erbjuder teamet hembesök efter en respektive fyra månader. Det finns också telefontid för coaching under denna tid. En eftervårdsgrupp är tillgänglig en gång per månad, så länge det finns ett behov av det hos personen i fråga.

 

 

För mer information kontakta>>

 

Enhetschef: Marie Salomonsson

(Klicka på namnen för mer information)


Skriv ut en broschyr om Active Utslussboende

 

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering