Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Active HVB Flickor

HVB FlickorVi tar emot flickor 14-21 år med psykosocial problematik och självskadebeteende som behöver struktur i sin vardag och/eller som inom psykiatrin genomgått/genomgår behandling mot ätstörning och/eller psykiatrisk diagnos och behöver fortsatt/utökat stöd för att vidmakthålla behandlingsresultaten.

Vi har 4 olika boendeformer Björntorp HVB, Grebo HVB, Linköping HVB och Cityteamet.

Active Flickor bedriver individanpassad behandling där målsättningen är att ungdomarna efter genomförd behandling har "verktyg" att, utifrån ålder och mognad, använda de möjligheter samhället erbjuder samt veta sina rättigheter och leva upp till sina skyldigheter. Man arbetar med ungdomar enskilt och i grupp. Med en hög vuxennärvaro arbetar man för att minimera smittoeffekter av problembeteende.

Verksamheten strävar alltid efter att tillgodose de individuella behov som finns. Ett mål med verksamheten är att tillgodose ungdomarnas behov av att känna meningsfullhet, delaktighet och social interaktion i samhället. Detta bl.a. genom att ungdomen får hjälp och stöd till en strukturerad vardag och får färdigheter att hantera sina känslor.

Personalens förhållningssätt bygger på att bemöta varje ungdom med acceptans och respekt för att på så sätt skapa relation och trygghet.

Redan i placeringens inledande skede sker en kartläggning av ungdomens nätverk, både ur ungdomens perspektiv men också ur vårdnadshavarnas. Kunskapen om och processerna i nätverket hålls som viktiga för ungdomens utveckling. Arbetet i boendena grundas på evidensbaserade metoder såsom Dialektisk Beteende Terapi och Återfallsprevention.

Dialektisk Beteende Terapi (DBT) – Till boendena finns ett DBT- team knutet som jobbar med flickorna i individualterapi och i färdighetsträning i grupp. I DBT arbetar ungdomen med acceptans, medvetenhet och impulskontroll. Ungdomen får träna på medveten närvaro, att hantera relationer, reglera känslor och att stå ut när det är svårt. Läs mer här.

Återfallsprevention (ÅP) – För flickor med alkohol- och/eller drogberoende finns möjlighet att gå i ÅP. I ÅP får ungdomen bl a lära sig att identifiera högrisksituationer, hantera sug efter alkohol/ droger, att tacka nej och uppmärksamma varningssignaler. Läs mer här.

1liten  2liten

 

För mer information kontakta>> (Klicka på namnen för mer information)

Föreståndare: Ida Delsander


Skriv ut en broschyr om Active HVB Flickor

 

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering