Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Kvalitetssäkring

På företaget Active Omsorg och Skola finns en kvalitetsgrupp inrättad, som två gånger per år uppdaterar en helhetsbild av företagets och enheternas systematiska kvalitetsarbete. Inför denna halvårsutvärdering och revision av företagets systematiska kvalitetsarbete inhämtar och sammanställer kvalitetsgruppen kvalitetsmätningar samt resultat av enheternas riskanalyser, egenkontroller, medarbetarförslag, tillbudsrapporter, miljörapporter, tillsynsbeslut, avvikelserapportering, rapportering av missförhållande och eventuella Lex Sarah-utredningar, externa klagomål och åtgärder, etc. Man inhämtar också rapport från journalkontroll, chefsjour och krisgrupp.
Kvalitetsgruppen planerar för fortsatt kvalitetsarbete och lägger fortlöpande förbättringsförslag samt utvärderar gjorda förbättringar.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering