Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Företaget

Active Omsorg och Skola i Linköping är ett Aktiebolag, VD Mårten Bjurströmer, som ingår i koncernen Team Olivia.

Bolagets styrelse

Ordförande - Dan Olsson

Styrelseledamöter - Stefan Lahti, Markku Onnela, Peter Boudin

 

Verksamhetsidé

Erbjuda en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder, med högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar.

Kvalitetssäkring

På företaget Active Omsorg och Skola finns en kvalitetsgrupp inrättad, som två gånger per år uppdaterar en helhetsbild av företagets och enheternas systematiska kvalitetsarbete. Inför denna halvårsutvärdering och revision av företagets systematiska kvalitetsarbete inhämtar och sammanställer kvalitetsgruppen kvalitetsmätningar samt resultat av enheternas riskanalyser, egenkontroller, medarbetarförslag, tillbudsrapporter, miljörapporter, tillsynsbeslut, avvikelserapportering, rapportering av missförhållande och eventuella Lex Sarah-utredningar, externa klagomål och åtgärder, etc. Man inhämtar också rapport från journalkontroll, chefsjour och krisgrupp.
Kvalitetsgruppen planerar för fortsatt kvalitetsarbete och lägger fortlöpande förbättringsförslag samt utvärderar gjorda förbättringar.

Arbetsformer

Det finns specialiseringar inom arbetsgruppen så att människor ska kunna använda sina resurser effektivare. Exempel på specialicering är beroendeproblematik, ätstörningar, neuropsykiatri (t.ex. Asperger, ADHD), kriminaltiet och antisocialt beteende, självskadebeteende, marknadsföring, personalfrågor och ekonomifrågor.

Den dominerande arbetsformen i behandlingen är målstyrda arbetsgrupper, där målen är tydliga och där man arbetar utifrån professionell kunskap och inhämtade kunskaper från aktuell forskning. I behandlingsteamen söker man vägar att nå målen i samråd med kollegorna och i samråd med den enskilde brukaren eller deltagaren i behandlingen.

Medarbetarna arbetar tillsammans med klienten i team där en samordnare finns.

Mål

Företagets ska vara en personal- och kunskapsintensiv verksamhet. Enheter och medarbetare har gemensamma mål, som till exempel att bedriva professionell behandling som flexibelt skall kunna anpassas till den enskildes behov. Personalens betydelse ska vara stor för hur väl företagets mål uppnås och hur väl genomförda företagets uppdrag blir. Nödvändiga mål, för företaget och dess medarbetare, som är väsentliga för att hålla ihop verksamheten och utveckla den:

 - Humanistisk kultur och humanistiska värderingar

 - Evidensbaserad kompetens

 - Ett livslångt lärande i en miljö människor kan vara stolta över

 - God arbetsmotivation

 - Hållbar utveckling

 - MiljötänkandeEffektmål:

 - De som kommer i kontakt med Active Omsorg och Skolas verksamheter,såsom uppdragsgivare, brukare, elev, kund, medarbetare etc.,skall uppleva att de möts av respekt.

 - Alla verksamheter inom Active Omsorg och Skola skall, genom individuell uppföljning, kunna redovisa resultat av sina insatser.

 - De som kommer i kontakt med insatser hos Active Omsorg och Skolas verksamheter, såsom brukare, elev och kund, skall uppleva förändring i riktning mot sina uppställda mål

 - Rättssäkerheten skall vara mycket god

 - Påpekande/kritik från tillsynsmyndigheter skall inte förekomma.

 

Underkategorier

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering