Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Motivations samtal, MI

Motivation uppstår enligt MI, ur samspelet mellan upplevd angelägenhetsgrad för förändring och tilltron till att den kan genomföras.
Inom MI ses motivationen som rörlig och inte något statiskt, vilket innebär att motivationen är mer eller mindre beroende på situation och sammanhang. Motivation finns alltid till något, vilket innebär att samtalet ska fokusera på vad brukaren är motiverad till, för att om möjligt alltmer öka motivationen till ett annat område/andra områden. I motsats till motivation står motstånd. Motstånd uppstår då brukaren inte känner sig förstådd, lyssnad till eller accepterad vilket är viktigt för personal att ta hänsyn till. Men motstånd kan även uppstå om personal har för bråttom i samspelet och ger råd om förändring till brukaren inom områden där brukaren inte är beredd att göra förändringar. Inom MI ses motstånd som naturligt för människan, en beskrivning av brukarens relationer och situationer.

Motiverande samtal har som mål att öka brukarens vilja att förändra sig och underlätta att komma vidare i förändringsprocessen. Stor vikt läggs vid brukarens självständighet i motsats till ett mer konfrontativt förhållningssätt, där klienten blir tillsagd vad hon bör göra och där hennes val ibland inte accepteras utan betraktas som bristande insikt.

Motiverande samtal har sin utgångspunkt i brukarens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara aktuell. Brukarens syn på saken är i fokus. Det motiverande samtalet utgår från att brukaren har – eller själv kan skaffa sig – de färdigheter som behövs för en förändring. Samtidigt är rådgivaren styrande i samtalet och har som mål att brukaren ska förändra sig.
MI hjälper personalen som metod och förhållningssätt att:

  • Skapa en god relation
  • Öka brukarens inre motivationen för förändring
  • Hjälpa brukaren att ta steg för steg på vägen till förändring
  • Förstärka, förtydliga och bearbeta ambivalens
  • Hantera motstånd

Denna metod ökar sannolikheten att brukaren ska förstå och uppleva att vi lyssnar på henne/ honom och att den förändring som hon/han måste göra är för att uppleva meningsfullhet, begriplighet och delaktighet i samhället. Det är stort fokus på att brukaren ska uppleva att hon/han är en viktig person inom alla livsområden.
Företag har regelbundet 2 dagars grundutbildning i MI samt återkoppling.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering